Imatge d'una planta de producció i recerca

Instal·lacions industrials

L’última tecnologia aplicada a les millors matèries primeres.
Una matèria primera de primer nivell és imprescindible per a crear productes de la màxima qualitat i, per això, ha de ser tractada i processada amb la millor i més segura tecnologia.

Les plantes de producció i recerca d’Industrial Tècnica Pecuària, S.A. (ITPSA), s’assenten en 1,5 hectàrees en la zona del Polígon Industrial de Valls (Tarragona), a uns 90 km de Barcelona i 20 de Tarragona i els seus respectius ports industrials. La seva situació pròxima a la unió de les autopistes de Madrid-Tarragona-Barcelona les situa en una posició de molt fàcil accés i relativament propera als grans centres de producció animal de Catalunya i de fàcil conexió amb les autopistes de Madrid, Tarragona, València i la resta d’Espanya.

Planta de producció

La planta de producció, distribuïda en tres naus o unitats ben diferenciades, a més de magatzems, laboratoris i un centre d’experimentació animal, assumeix la responsabilitat de les mesures de control de qualitat a l’arribada de les matèries primeres, procedents de diverses parts del món, així com del seu adequat emmagatzament, producció i posteriors controls de qualitat, tant químics com biològics, previs a la distribució i venda dels mateixos.

Unitats de producció

Les unitates de producció es troben netament dissenyades i distribuïdes per a la producció de diferents productes, tals com la síntesi d’antioxidants i fungicides (Unitat I), barreja i homogenització de sòlids, sòlid-líquid, líquid-líquid, etc., així com els diferents processos d’absorció i homogenització amb diversos excipients (Unitat II), mentre que el processat de productes pigmentants (oleoresines de Marigold i paprika), es troba aïllat a la Unitat III a fi d’evitar possibles contaminacions de color amb els demés productes.

Emmagatzament

Els equips d’emmagatzament a granel de sòlids i líquids, grans tancs o sitges, es troben directament conectats a les seves unitats respectives, o bé disposats en la zona de sitges, especialment dissenyada per a l’emmagatzematge de grans volums. Els productes acabats es disposen en magatzems separats segons les seves característiques químiques i/o destinacions finals, mentre que les mostres necessàries per als controls químics i biològics es remeten als laboratoris corresponents. S’ha de destacar que tots els productes naturals estan sotmesos a un rigorós control biològic i funcional, a més dels seus corresponents controls químics, a fi d’assegurar i garantir una màxima uniformitat i eficàcia de resultats. Els productes acabats són envasats segons les seves especificacions, ja sigui en condicions de buit, nitrògen o en les específiques per a cada producte i emmagatzemats fins al seu lliurament al client.

Leave a comment

Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.